گنجور

 
جامی

در حیز دهر برفی افتاد شگرف

خواهد شد ازان جهان یکی قلزم ژرف

خورشید غزاله نام نخجیرآسای

از کوه برآمد و فرو رفت به برف

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode