جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۱۷

در حیز دهر برفی افتاد شگرف

خواهد شد ازان جهان یکی قلزم ژرف

خورشید غزاله نام نخجیرآسای

از کوه برآمد و فرو رفت به برف