گنجور

 
نسیمی

ذاتی که عبارت است از سی و دو حرف

عین دو جهان است چه مظروف و چه ظرف

یعنی که حقیقت حروف از ذات است

ای منشی علم نحو وی واضع صرف

 
sunny dark_mode