گنجور

 
جامی

آن گل که اجل به سینه چاک افکندش

صد رخنه به جان دردناک افکندش

چون نیم شکفت غنچه بشکافته سر

تیغ ستم خسان به خاک افکندش

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode