گنجور

 
جامی

دلا چو روی در ارباب معنی آوردی

مبر به کار قوانین شعر و انشا را

که سجع و قافیه گر چه لطیف و موزونند

دو پرده اند جمال عروس معنا را

 
sunny dark_mode