جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۳۰

دلا چو روی در ارباب معنی آوردی

مبر به کار قوانین شعر و انشا را

که سجع و قافیه گرچه لطیف و موزونند

دو پرده اند جمال عروس معنا را