گنجور

 
جامی

شمارهٔ ۱ - یک مثنوی: به نام خدایی که پست و بلند

شمارهٔ ۲ - باشد این در مدح سلطان بوسعید: دوش چون برد سر ز گردش مهر

شمارهٔ ۳ - در صفت عمارت شه است این: بنامیزد چه دلکش منزل است این

شمارهٔ ۴ - این هم صفت عمارت اوست: حبذا منزلی چو کاخ بهشت

شمارهٔ ۵ - شد این نوشته به سلطان محمد رومی: طاب ریاک ای نسیم شمال

شمارهٔ ۶ - بهر شاه جهان جهان شاه است: بده ساقی آن جام گیتی نمای

شمارهٔ ۷ - این مثنوی ست در قناعت: جامی اگر یافت درین کشتزار

شمارهٔ ۸ - یک مثنوی: بسم الله الرحمن الرحیم