گنجور

 
جامی
 

آدمی چیست برزخی جامع

صورت خلق و حق در او واقع

نسخه مجمل است و مضمونش

ذات حق و صفات بیچونش

متصل با دقایق جبروت

مشتمل بر حقایق ملکوت

باطنش در محیط وحدت غرق

ظاهرش خشک لب به ساحل فرق

یک صفت نیست از صفات خدا

که نه در ذات او بود پیدا

هم علیم است و هم سمیع و بصیر

متکلم مرید و حی و قدیر

همچنین از حقایق عالم

همه چیزی بود در او مدغم

خواهی افلاک و خواهی ارکان گیر

خواه کان یا نبات و حیوان گیر

صورت نیک و بد نوشته در او

سیرت دیو و دد سرشته در او

گرنه مرآت وجه باقی بود

از چه رو شد فرشته را مسجود

بود عکس جمال حضرت پاک

اگر ابلیس پی نبرد چه باک

هر چه در گنج کنت کنز نهان

بود، در وی خدا نمود عیان

خلق را در ظهور پیدایی

هستی اوست علت غایی

زانکه عرفان بود سبب آن را

و اوست مظهر کمال عرفان را