گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق

شیرین سخنم گر چه لطیف و نیکوست

هم می نرهد ز طعنه دشمن و دوست

گویند که بادست همه گفته او

با دست که هم قوت و هم لطف دروست