گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق

شاعری را اگر دهی دشنام

بر تو آنرا وظیفه پندارد

ور قفائی خورد ز تو بمثل

سر سال آن قفا طمع دارد

بر امید وظایف مردم

شب نباشد که روز نشمارد

هر کرا راه و رسم این باشد

بر تو مرسوم خویش بگذارد؟