گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

هر که را از هنر نصیبی هست

دان که بر قدر آنش حرمانیست

وان کش از روزگار حظی هست

دان که در خورد آنش نقصانیست