گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق

بزرگوارا در انتظار بخشش تو

نمانده است مرا طاقت شکیبائی

سه چیز رسم بود شاعران طامع را

نخست مدح و دوم قطعه تقاضائی

اگر بداد سوم شکرا اگر نداد هجا

من آن دوگانه بگفتم سوم چه فرمائی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode