گنجور

 
جهان ملک خاتون

گویند که دوش شحنگان تتری

دزدی بگرفتند به صد حیله گری

و امروز به آویختنش می بردند

می گفت رها کن که گریبان بدری

 
 
 
sunny dark_mode