گنجور

 
جهان ملک خاتون

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «خوش بود دامن صحرا و دف و چنگ و رباب» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ب» است.

حرف آخر قافیه

ب
د
ر
ش
م
ی

شماره ۱: با ندیمان خوش و صحبت یاران لطیف - خوش بود دامن صحرا و دف و چنگ و رباب

شماره ۲: ای خجسته نهاد فرخ رای - روز نوروز بر تو میمون باد

شماره ۳: نوروز و عید و هفته و ایام و ماه و سال - بر پادشاه صورت و معنی خجسته باد

شماره ۴: گفتم به غم که از همه ابنای روزگار - با من وفا کسی چو تو یاری به سر نبرد

شماره ۵: اگرچه یار تواند به سوی خسته نظر - ز روی لطف فکندن ولی نمی فکند

شماره ۶: دوش در خواب جنان دید دو چشم بختم - که دگر گلشن امید من آراسته بود

شماره ۷: اگر به بند زمانه کسی شود محبوس - ز حال او بنمایند مردم استفسار

شماره ۸: به کنج مدرسه ای کز دلم خراب ترست - نشسته ام من مسکین بی کس درویش

شماره ۹: دلبرا به زین توقع بود بر الطاف تو - از جهانت برگزیدم یار خود پنداشتم

شماره ۱۰: کدام لطف که در شأن ما نکرد ایزد - به صد زبان نتوانم که شکر آن گویم

شماره ۱۱: ای که از عدل تو در ملک جهان - در میان میش و گرگ است آشتی

شماره ۱۲: هرچند که بر جوی ندارم قدرت - لیکن نخرم همه جهان را به جوی