گنجور

 
جهان ملک خاتون

ای برده آتش رخ تو آب و رنگ گل

با روی تو چرا بودم راه سوی گل

با نکهت دو زلف تو عنبر چه می کنم

با روی تو کجا برم ای دوست بوی گل

زان رو که نیست در گل خوش بو وفا بسی

عیبی بود عظیم چنین است خوی گل

کی گل برآورد چو لبت غنچه ای دگر

آب حیات اگر رود ای جان به جوی گل

 
sunny dark_mode