گنجور

 
حزین لاهیجی

بس بوالعجب است زیر این چرخ اثیر

عبرتکده ای ست در نظر، عالم پیر

جان گشته به قید تن گرفتار، حزین

سیمرغ به دام عنکبوت است اسیر