گنجور

 
حزین لاهیجی

گر جلوهٔ دوست می کند عاشق سیر

دل، خواه به کعبه رو کند، خواه به دیر

آشفتهٔ یار را چه سودای خود است؟

مستغرق دوست را چه کار است به غیر؟