گنجور

 
حزین لاهیجی

خاصان تمام مستند، ساقی صلای عامی

ته جرعه ای کرم کن، مِن راوقِ الکرامی

خامیم و اوفتاده، می ده که باده بخشد

اجساد را قیامی، ارواح را، قوامی

آواره ام به فرقت، از منزل سلامت

یا جار دار سلمی، بلغ لها سلامی

مطربِ بهل طریقت، سرکن رهِ حقیقت

سنجی اگر مقامی، داری اگر پیامی

خواهی حَرَج نباشد، سرکن حدیث دربا

اهلا لما روبنا، عن سیدالانامی

دل در شکسته حالی، صد ناله در گره داشت

انی رجوت دهراً، اشکو عن السقامی

یار آمدم به بالین، شد رنجها فراموش

عاد الکرام شکراً، فی اوفر السهامی

یا جارتی بوجد، قولی حدیث نجد

ذا اجمل الهدایا، ها اکمل الکلامی

گوش حزین خاموش، مطرب به نالهٔ توست

سرکن رهی خدا را، ساقی بیار جامی