گنجور

 
سید حسن غزنوی

دوستان را من زره پنداشتم بودند هم

لیک بهر دشمنان جاهل بی‌دین من

راست خواهی تیرشان پنداشتم در راستی

همچنان بودند لیکن در دل غمگین من

گفت هرکس که نکوعهدان دلی دارند پاک

پاک بود آری ولیک از مهر نی از کین من

 
sunny dark_mode