گنجور

 
سید حسن غزنوی

سرو را ساکن به تخت آباد باش

همچنین باقی بمانی شاد باش

دست تنگ دشمنان درخاک باد

پای مرد دوستان چون باد باش

چون به طالع با کرم همشیره ای

در طبیعت با وفا همزاد باش

در سحرگاهی هم اکنون بر دمد

صبح اقبالت که افزون باد باش

ای جهانی بنده خلقت چو گل

همچو سوسن از جهان آزاد باش

با رخ خوبان سفلی کامران

بر دل پاکان علوی یاد باش

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode