گنجور

 
حاجب شیرازی

معاشران به خدائیتی ثواب کنید

حدیث نغز مرا، زینت کتاب کنید

عنان پیش رخ از شه پیاده است وزیر

گرفته سخت و سبک پای در رکاب کنید

به کار صلح که طراح خیر و فلاح

درنگ نیست مرا، نوبتی شتاب کنید

به غیر پیر خرابات دادخواهی نیست

دل خراب خود آباد از آن خراب کنید

ز کارهای ثواب آنچه واجب آمد و فرض

دوبیت نغز، به جان حفظ از این نصاب کنید

نصاب موج طباق است بیت بیتش را

به گوش هوش به از لؤلؤ خوشاب کنید

سرود خوان چو شود عندیب گلشن قدس

چرا، به گوش فرو نوحه غراب کنید

اگر خضاب توانید کرد پنجه ز خون

به خون دختر رز دست ها خضاب کنید

کف سئوال گشاید به پیشتان هر کس

به خیر و خوبی و احسان و را جواب کنید

سرای پیر مغان را چو آستان بوسید

برای کسب شرف جا در آن جناب کنید

حجاب وهم ز رخ برگرفت «حاجب » را

بهشت گشت جهان از چه اش حجاب کنید

 
sunny dark_mode