گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

می نور دل و دیده انگور بود

می آتش طور و شعله نور بود

آن سبز درخت کاتش سرخ ببار

آورده، همین درخت انگور بود

 
sunny dark_mode