گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

شاید، که ترا فتنه عالم نامند

آشوب همه عالم و آدم نامند

چون در همه عالمت نظیری نبود

شاید، که ترابنام عالم نامند

 
sunny dark_mode