گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

شیخنا تا کی گران‌تر می‌کنی عمامه را

تا کنی هنگام دعوت گرم‌تر هنگامه را

رشته تحت الحنک بر چین که وقت صید نیست

در ره خاصان منه ای شیخ دام عامه را

صید عنقا می نشاید کرد با بال مگس

دانش آموزی نیارد مکتبی علامه را

افکنی در پیش و پس تا کی بصید خرمگس

ان کبیر الهامه را وان قصیر القامه را

تامی آلوده نگردد دامنت، چون بگذری

در خرابات مغان ای شیخ برچین جامه را

می‌کنی تفسیر قرآن با همه زرق و نفاق

تا بکی زحمت دهی این آسمانی نامه را

 
sunny dark_mode