گنجور

 
قطران تبریزی

بدست تو ملکا ملک خسروانی هست

بدین جهانت فرمان و کامرانی هست

تو یادگار فریدون و آن جمشیدی

ز هر دو بر دل و دیدار تو نشانی هست

همه سعادت و تایید از آسمان خواهند

ترا سعادت و تایید آسمانی هست

عدوت بندی هست و جهان گشائی هست

گهرت بخشی هست و جهان ستانی هست

ترا بخرمی و سور بگذرد ایام

که بر مراد جهانیت کامرانی هست

بزندگانی دلشاد باش و خرم زی

هماره تا بجهان نام زندگانی هست