گنجور

 
قاسم انوار
 

روسیه را، گر ببینی، رد کنی

روی مه را، گر ببینی، کد کنی

گر ندارد رشد کی گردد رشید؟

چون رشید راه را ارشد کنی؟

چونکه قهرت تاختن آرد بجان

عارفان راه را مرتد کنی

رو بگردانی ز عالم مردوار

رو بسوی دولت سرمد کنی

تو ندانی غایت افعال خویش

نیک و بد گرمی کنی، با خود کنی

چون نداری روی کفر و کافری

روی دل با جانب احمد کنی

قاسم از دلدادگان شوق تست

حاکمی، گر نیکویی، گر بد کنی