گنجور

 
حسینی

چون تو رو از غیر حق برتافتی

نقد اسرار توکل یافتی

این بنارا هرکه میخواهد ثبات

مرده باید بود او را در حیات

در پی تدبیر نفسانی مرو

بی خدا هرجا که میدانی مرو

روز و شب سودای نیک و بد کنی

خودپرستی چون حدیث خود کنی

روزت امروز است اگر داری خبر

از غم فردا مخور خون جگر

گر تو خواهی ورنه حق روزی ده است

حق طلب کن یاد آن باری به است