گنجور

 
قاسم انوار

«ستر الله علینا» چه علالاست درین کو؟

بجه از جو سوی ما آ، تماشاست درین سو

بخرابات مغانی همه چنگست و اغانی

همه جا مست و جوانی، همه جا بانگ هیاهو

همه جا رحمت و راحت، همه جا فسحت و ساحت

همه جا حسن و ملاحت،همه جا روی در آن رو

همه جا کاسه زرین، همه جا باده رنگین

همه جا عزت و تمکین، همه جا راست ترازو

همه جا چنگ و دف و نی، همه جا جام پیاپی

همه جا نعره هی هی! همه جا محضر نیکو

ز شرابات الهی، می تو جوی تناهی

می من لجه دریا، بجه از جوی و مرا جو

دل قاسم بکجا رفت؟ بجایی که در آنجا

نبرد فکر خرد پی، نبرد باد صبا بو