گنجور

 
قاسم انوار
 

چه باشد شیوه عاشق؟ بمعشوقان نظر کردن

چه باشد کار معشوقان؟ دل عاشق سپر کردن

در آن وادی که طاوس ملایک پر بیندازد

مگس را اندران میدان چه فکر بال و پر کردن؟

نگویم از سر و از جان بپیش روی آن جانان

مسلم نیست عاشق را حدیث مختصر کردن

اگر تو عاشق راهی، ز نزدیکان درگاهی

بپیش زخم شمشیرش نشاید فکر سر کردن

نشان عاشقان چبود، درین کوی جگر خواران؟

وداع نیک و بد گفتن، بترک خیر و شر کردن

حکایت از لب جان کن، حدیث گوهر افشان کن

اگر خواهی بشیرینی حدیثی چون شکر کردن

محمدوار قاسم را شجر مطلوب جان آمد

ولیکن مذهب موسی نظر اندر شجر کردن