گنجور

 
قاسم انوار
 

همه جا اوست شاه جاویدان

همه جا اوست شاه شاه نشان

همه گویند مر محمد را

همه آمد محمد همه دان

کس نباشد بغیر پیغمبر

نور حق، هم طراوت ملوان

چون یقینست خود تواند دید

نور خود را بدیده اعیان

همه را دیده ایم و دانسته

همه جا اوست در بسیط جهان

همه جا اوست مقصد و مقصود

همه جا اوست غایت امکان

همه جا اوست مقبل و مقبول

همه جا اوست سرور مردان

ظل حقست و جان جانان اوست

این سخن را یقین ببین و بدان

صلوات خدای بر جانش

قاسمی بنده ایست جاویدان