گنجور

 
قاسم انوار
 

در کعبه و بت خانه بجز یار ندیدیم

در گنج رسیدیم ولی مار ندیدیم

دیدیم درین دیر کهن سال دل افروز

دیار بغیر از تو درین دار ندیدیم

قرآن، که درو نیست خلافی بحقیقت

جز در نمط مختلف آثار ندیدیم

مانند رخت یک گل رنگین طلبیدیم

انصاف که در خانه و بازار ندیدیم

این گل که ببازار جهان حسن تو آورد

وردیست که در عرصه گلزار ندیدیم

هر روز بشکلی دگرآیی بر مستان

هربار که دیدیم چو این بار ندیدیم

هرجا که طلب کرد دل قاسم مسکین

مطلوب و طلب جمله بجز یار ندیدیم