گنجور

 
قاسم انوار
 

در دور رخت یک دل هشیار ندیدیم

جز روی خوشت مشرق انوار ندیدیم

بردیم ببازار جهان گرامی

غیر از غم عشق تو خریدار ندیدیم

مطلوب کسی نیست بغیر از تو درین راه

وین طرفه که غیر تو طلب کار ندیدیم

از ظلمت و از نور گذشتیم بیک بار

غیر از تو کسی عالم اسرار ندیدیم

بردار تو منصور عجب گفت که: هیهات؟

دیار بغیر از تو درین دار ندیدیم

در صومعه و دیر مغان هیچ کسی را

بی یاد تو در خرقه و زنار ندیدیم

خود کشته ای قاسم را، خود تعزیه داری

ای یار، بعیاری تو یار ندیدیم