گنجور

 
قاسم انوار
 

ز ذوق عالم عرفان کجا خبر دارد

کسی که همت درون،فکرمختصردارد؟

کسی بوصف نکو راه یابد اندر دل

اگر بحسن و لطافت رخ قمر دارد

بگو بواعظ ما: دین خود نگه می دار

بشرط آنکه دلت زین متاع اگر دارد

بهیچ حال بجز دوست سر فرو نارد

دلی که از صفت عاشقی خبر دارد

مگوزحسن ولطافت بپیش خواجه خطیب

که غیر عالم تو عالمی دگر دارد

کمر نبنددهرگز بچست و چالاکی

کسی که باغم او دست در کمر دارد

بحسن دلبر ما کیست در جهان،قاسم؟

هزار شیوه شیرین چون شکر دارد