گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: درخت برومند چون شد بلند

بخش ۲: همی رفت پیش اندرون زال زر

بخش ۳: چو زال سپهبد ز پهلو برفت

بخش ۴: ازان پس جهانجوی خسته جگر

بخش ۵: برون رفت پس پهلو نیمروز

بخش ۶: یکی راه پیش آمدش ناگزیر

بخش ۷: ز دشت اندر آمد یکی اژدها

بخش ۸: چو از آفرین گشت پرداخته

بخش ۹: وزانجا سوی راه بنهاد روی

بخش ۱۰: یکی مغفری خسروی بر سرش

بخش ۱۱: وزان جایگه تنگ بسته کمر

بخش ۱۲: یکی نامه‌ای بر حریر سپید

بخش ۱۳: چنین داد پاسخ به کاووس کی

بخش ۱۴: چو نامه به مهر اندر آورد شاه

بخش ۱۵: چو رستم ز مازندران گشت باز

بخش ۱۶: چو آگاهی آمد به کاووس شاه

بخش ۱۷: چو کاووس در شهر ایران رسید

sunny dark_mode