گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی
 

شگفت چون گل رخسار ساقی از می ناب

بنای زهد من از سیل باده گشت خراب

مرا که نقد دل و دین برفت در سر می

ز نام و ننگ درین کهنه دیر خود چه حساب

بنوش باده و دیوانه باش در عالم

که بهر عالم دیوانگی است بزم شراب

جوانی است و خمار و بهار و آتش عشق

بیار می که جنون را تمام شد اسباب

چو امن خواهی ازین کارگاه پر آشوب

میا ز میکده بیرون و باش مست خراب

اگر خراب بود خانه جهان چه عجب

که دید خانه که آباد ماند بر سر آب!

بباید آخرش اندر سر قدح رفتن

هوای باده به سر هر که را بود ز احباب

اگر فنا شدنت میل هست چون فانی

برویت آنچه رسد از سپهر روی متاب