گنجور

 
عراقی
 

شماره ۱: که آن سخن به زبان قلم نیاید راست

شماره ۲: بادات خدا در همه احوال نصیر

شماره ۳: چرا همیشه شکایت کنی ز دست فراق؟

شماره ۴: خبر من به مولتان برسان

شماره ۵: عسی‌الایام ان یرجعن قوما کالذی کانوا

شماره ۶: عسی‌الایام ان یرجعن قوما کالذی کانوا

شماره ۷: عسی‌الایام ان یرجعن قوما کالذی کانوا

شماره ۸: چون که امروز بهترک هستی

شماره ۹ - مثلث: مرهم ننهد بر ریش،از غایت حیرانی