گنجور

 
عراقی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «خبر من به مولتان برسان» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ن» است.

حرف آخر قافیه

ت
ر
ق
ن
و
ی

شماره ۱: میان یک دله یاران بسی حکایت‌هاست - که آن سخن به زبان قلم نیاید راست

شماره ۲: فرزند عزیز، قرةالعین کبیر - بادات خدا در همه احوال نصیر

شماره ۳: به طعنه گفت مرا دوستی که: ای زراق - چرا همیشه شکایت کنی ز دست فراق؟

شماره ۴: گرچه بیماری ای نسیم سحر - خبر من به مولتان برسان

شماره ۵: دریغا روزگار خوش که من در جنب میمونت - بدم با بخت هم کاسه، بدم با کام همزانو

شماره ۶: دریغا روزگار ما و آن ایام در مهرش - همی گویم به صد زاری، سر ادبار بر زانو

شماره ۷: چو یاد آرم از آن ساعت که خرم طبع بنشستم - لبم پر خنده، با یاران و با احباب همزانو

شماره ۸: راحت دوستان عمادالدین - چون که امروز بهترک هستی

شماره ۹ - مثلث: ای رند قلندر کیش، می نوش ز کس مندیش - انگار همه کم بیش، زیرا که دل درویش