گنجور

 
ابن یمین فریومدی
 

کریما وعده ئی دادی چنانم

که خادم گشت از آن مخدوم راضی

تقاضا میکنم هر چند دانم

که بر رأی تو نسیان نیست قاضی

ولی محتاج باشد تیغ بران

بتحریک ار چه باشد سخت ماضی