گنجور

 
ابن یمین

کسیکه سفله و ادنای خلق بوده بود

اگر بگیرد امروز ماه تا ماهی

چنان بود که کدو همسر چنار بود

ولیک ناید ازو مسند شهنشاهی

مریز آب رخ از بهر نان تو ایدرویش

که خاک بر سر این خواجگان ناگاهی

برو بملک قناعت در آو ایمن باش

ز کردگار جهان خواه هر چه میخواهی

 
sunny dark_mode