گنجور

 
ابن یمین فریومدی

عاقل نکند بهیچ روئی

بیمنفعتی زیارت حی

نزدیک خرد پسند ناید

هر قول که فعل نیست با وی

هر کو نشود بوصل تو شاد

گر گویم ازو ببر مگو کی