گنجور

 
ابن یمین فریومدی

عماد الدین محمد را بگوئید

ز من رمزی بآئین عتابی

که باشد هفته ئی یا بیش یا کم

که تصدیعت نمودم در خطابی

نیامد تا باکنون از جنابت

به نیک و بد بر چاکر جوابی

بلی آنرا که نان در حلق کیرد

نباید از تو جستن قطره آبی

مفرمای انتظارم بیشتر زین

کرم کن یا جوابی یا ثوابی