گنجور

 
ابن یمین

دو قرص نان اگر از گندم است اگر از جو

دو تای جامه اگر کهنه است اگر از نو

بچار گوشه ایوان خود بخاطر جمع

که کس نگوید از اینجای خیز و آنجا رو

هزار بار نکو تر بنزد ابن یمین

ز فر مملکت کیقباد و کیخسرو

 
sunny dark_mode