گنجور

 
ابن یمین

خرم اینقصر دلفروز که بر روی زمین

ارم و خلد برین نیست اگر هست جز این

نی چه جای ارم و خلد برینست کز او

هم ارم تیره همی گردد و هم خلد برین

خاصه آندم که در او پادشه تاجوران

باشد از بهر تماشا و طرب تخت نشین

شاه یحیی جوانبخت که در هیچ هنر

خرد پیر ندیدش بجهان هیچ قرین

آنکه خاک در این کاخ ز عکس رایش

آمد از روی صفا رشک ده ماء معین

وانکه از تربیتش بانی اینقصر مشید

سر ز شعری گذرانید چو اینشعر متین

فخر عالم هبه الله که در دولت شاه

بهزارش به ازین بخت جوان هست ضمین

 
sunny dark_mode