گنجور

 
ابن یمین

دلا در نیک و بد بی اختیاری

چنین آمد ز بدو فطرت آئین

بهر نیکی سزای آفرینی

بهنگام بدی در خورد نفرین

اگر خود فی المثل مقدار کاهیست

که بر احسان همی یابند تحسین

محاسب روز محشر چون کریمست

میندیش از حساب تیره چندین

 
sunny dark_mode