گنجور

 
ابن یمین فریومدی

گر ز اسماء مقولات عشر پرسد کسی

یک بیک بروی شمارم در جواب آنسؤال

جوهر و کیف و کم و این و متی آورده اند

وضع و ملک و نسبت است آنگاه فعل و انفعال