گنجور

 
ابن یمین فریومدی

اگر پاک طبعی و پاکیزه کار

توقع بدرگاه دو نان مبر

لت نان خشک از سر خوان خویش

خوری به که با دیگران گلشکر

بیک استخوان صلح کن چون همای

مگس وار بر گرد حلوا مپر