گنجور

 
ابن یمین

ضیاء دولت و دین ایکه ما در ارکان

بصد قران چو تو فرزند نامور نارد

بخشکسال کرم بر سر نهال امید

ز ابر دست تو باران جود میبارد

کمینه چاکرت امروز با سه چاریار لطیف

بباغ عمر گل خرمی همیکارد

بیمن دولت تو هست جمله اسبابش

جز آب رز ز تو آنهم امید میدارد

 
sunny dark_mode