گنجور

 
ابن یمین فریومدی

ز من بخدمت مخدوم من فتوح الله

که باد سایه عالیش تا ابد ممدود

که باشد آنکه ز روی نیاز عرض کند

که از طریق کرم گر بطالع مسعود

عنان عزم سوی مخلصان خود تابی

شود ایاز تو از راه بندگی محمود