گنجور

 
ابن یمین فریومدی
 

در جهان با مردمان دانی که چون باید گذاشت

آنقدر عمریکه دارد مردم آزاد مرد

کاستینها در غم او تر کنند از آب گرم

فی المثل گر بگذرد بر دامن او آب سرد