ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٢٩٠

در جهان با مردمان دانی که چون باید گذاشت

آنقدر عمری که دارد مردم آزادمرد

کآستین‌ها در غم او تر کنند از آب گرم

فی المثل گر بگذرد بر دامن او آب سرد